RioVerda - cestovní agentura RioVerda - cestovní agentura RioVerda - cestovní agentura

Typ zájezdu

Destinace

Vyhledávání


Kontakty

tabor@rioverda.cz
+420 602 435 073
Kategorie: Slovensko, Slovinsko, Skotsko, FIRST MINUTE ** LAST MINUTE, L O D Ě - plavby, výlety, trajekty

Maďarsko, Rakousko, Slovensko - BRATISLAVA, VÍDEŃ, BUDAPEŠŤ, plavba po Dunaji, termály - srpen, říjen 2023

Maďarsko, Rakousko, Slovensko - BRATISLAVA, VÍDEŃ, BUDAPEŠŤ, plavba po Dunaji, termály - srpen, říjen 2023BRATISLAVA – VÍDEŇ - BUDAPEŠŤ * PLAVBA LODÍ PO DUNAJI DO VÍDNĚ * RELAXACE V TERMÁLNÍCH LÁZNÍCH * Trvale oblíbený zájezd nás zve k návratu do dob, kdy tato města ležela v jedné zemi. Není bez zajímavosti shlédnout dnešní život metropolí tak úzce spjatých s naší historií. Prohlédneme si metropole na Dunaji - Bratislavu, Budapešť i Vídeň a odpočineme si v termálních lázních Velký Meder. Na závěr připlujeme do hlavního města mocnářství Vídně lodí po Dunaji.

Trvale oblíbený zájezd nás zve k návratu do dob, kdy tato města ležela v jedné zemi. Není bez zajímavosti shlédnout dnešní život metropolí, tak úzce spjatých s naší historií. Prohlédneme si metropole na Dunaji - Bratislavu, Budapešť i Vídeň a odpočineme si v termálních lázních Velký Meder. Bratislava – Budapešť – Velký Meder – Vídeň

 

 

Bratislava – Budapešť – Velký Meder – Vídeň

 

 

BRATISLAVA – VÍDEŇ - BUDAPEŠŤBRATISLAVA – VÍDEŇ - BUDAPEŠŤ

 

 

PROGRAM ZÁJEZDU:

1. den zájezdu
Odjezd v časných ranních hodinách z republiky na Slovensko, do bývalého Prešpurku, dnešní BRATISLAVY. Prohlídka nejvýznamnějších památek města, které se většinou nachází v historickém jádru Starého města, Michalská brána - jediná z původních středověkých opevnění, symbol města Bratislavský hrad, tyčící se na plošině 85 m nad Dunajem, Grasalkovičův palác - sídlo slovenského prezidenta, katedrála sv. Martina - korunovační kostel uherských králů, Františkánský kostel ze 13. stol., kouzelné uličky Starého města aj. Ubyt. v Bratislavě.

2. den zájezdu
Celodenní výlet do BUDAPEŠTI, jež byla stavěna jako hlavní město Uherska. Okružní jízda městem, pěší prohlídka významných památek: BUDA, hradní čtvrť (Rybářská bašta, Matyášův chrám, kde je uložena původní uherská koruna, Královský habsburský palác). PEŠŤ, impozantní budova Parlamentu, tržnice a Váci utca, nákupy, variantně návštěva termálních lázní. Večer návrat na ubytování.

3. den zájezdu
Odpočinkový a relaxační den v termálním koupališti VELKÝ MEDER. Moderní areál se řadí k jednomu z nejhezčích na Slovensku, nachází se v prostředí lesoparku a zdejší vody přispívají k celkové regeneraci organismu (celodenní vstupné do termálů cca 10 €). Návrat na ubytování.

4. den zájezdu
Do hlavního města mocnářství VÍDNĚ připlujeme lodí po Dunaji. Vídeň, to je především baroko a klasicismus, ale i světoznámý porcelán, luxusní Ples v opeře, společenský život. Málokde na světě jsou památky soustředěny na tak malé ploše kolem centra jako právě ve Vídni. Prohlídka historického centra - monumentální Dóm sv. Štěpána, Figarohaus - zde bydlel a složil Figarovu svatbu W. A. Mozart, Hofburg - bývalá císařská rezidence, jedinečná palácová stavba, jejíž vznik se datuje do 13. století - „město ve městě“, najdeme zde stopy po císařovně Marii Terezii, císaři Leopoldovi a dalších panovnících spojených s naší historií, procházka po Augustinerstrasse se souborem náměstí a paláců, navštívíme okolí radnice - Nová radnice, budova Parlamentu aj. Ve večerních hodinách odjezd do republiky.

 

Termíny zájezdu:

 

10.8. - 13.8.2023

Cena od Kč 7.690,-

- aktuálně FM cena Kč 7.229,-

 

26.10. - 29.10.2023

Cena od Kč 6.990,-

- aktuálně FM cena Kč 6.571,-

 

 

Cena zahrnuje:

 • dopravu klimat. busem
 • lodní lístek Bratislava – Vídeň (v říjnu bus - lodní doprava není možná)
 • 3x ubytování v hotelu*** - 2lůžk. pokoje s příslušenstvím
 • 3x snídani
 • průvodce
 • pobytovou taxu

Cena nezahrnuje:

 • vstupné
 • fakultativní služby
 • vše ostatní, co není uvedeno v odstavci „Cena zahrnuje“

Fakultativní příplatek:

 • 1lůžk. pokoj 2100 Kč
 • 3x večeře 1050 Kč
 • komplex pojištění vč. storna a příp.nákazy Covid-19 v ČR i v zahr. 160 Kč

 

 

Orientační ceny vstupného

(z r. 2020) – ceny v € a HUF
Bratislava – hrad 10 €
Bratislava – Michalská brána 4,50 €; děti, studenti, důchodci 2,50 €
Bratislava – Katedrála Sv. Martina - jednotlivci zdarma, s výkladem průvodce 2,50 €
Bratislava – vláček městem 12 €
Budapešť – Matyášův chrám – individuální vstupné 2 000 HUF, věž 2 200 HUF
Budapešť – Rybářská bašta – vyhlídková terasa cca 800 HUF
Budapešť – Lázně Széchenyi (dle čas. možností) – celodenní vstup ve všední den 5 900 HUF, víkendy a svátky 6 200 HUF
Termální lázně Velký Meder – skupinová vstupenka cca 10 €
Vídeň – sv. Štěpán (věž) 5 €
Vídeň – Figarohaus 12 €
Vídeň – Hofburg 15 €
Vídeň – Parlament 5 €
Vídeň – lístek na MHD 2,40 €
Vídeň – Schatzkammer (císařská klenotnice) 14 €

Kapesné

Doporučujeme na vstupy cca 10 000 HUF a cca 100 EUR, není podmínkou všechny objekty navštívit. Další kapesné dle vlastního uvážení. Vstupné do navštívených objektů, vláčky, lanovky, MHD, lodičky u výletů nejsou zahrnuty v ceně zájezdu, pokud není v odstavci „cena zahrnuje“ výslovně uvedeno jinak.

Vstupné do některých lázní v Maďarsku je možno platit vedle forintů i v € popřípadě i platební kartou. (Při platbě v € je zpět vraceno v HUF, a to ve značně nevýhodném kurzu.) V případě zvýhodněných skupinových cen je však podmínkou, aby min. 21 osob hradilo vstup ve stejné měně. V opačném případě není na skupinovou slevu nárok.


UPOZORNĚNÍ
Do plaveckých bazénů v lázních je nezbytné mít koupací čepici. Lze mít vlastní, nebo jí zakoupit na místě (cca 1000 HUF).

Nástupní místa (v obou termínech):


Odjezd C
Praha, Hradec Králové, Pardubice, V. Mýto, Litomyšl, Svitavy, Brno, Olomouc (+400), Ostrava (+600)

Uvedená nástupní a svozová místa nejsou trasou zájezdu, jejich realizaci a pořadí určí CK dle počtu přihlášených účastníků.

Pořadatel:Redok

 

 

 

print Formát pro tisk